คลังความรู้

ระดับฝ่ายวิชาการและวิจัย

ปีการศึกษา 2558
 * เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง
 "การจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Learning) 06/12/2016
   1. 2-Killen_paper_good- kena baca
   2. kjme-24-281
   3.Converting Syllabi to OBTL

 ปีการศึกษา 2559

   1.ระบบการควบคุมหนี้สินของนักศึกษา /  Student Debt Control System

ปีการศึกษา 2561

   1. ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายวิชาการและวิจัย icon_new (2019-02-22)

 


ระดับหน่วยงานสนับสนุน

 • สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา

 

 • สำนักหอสมุด

 

 • สำนักศึกษาทั่วไป