มคอ.Templates


 

  • มคอ. Templates

มคอ.7 Template-IQA  (07/20/2015)
มคอ.6 Template
มคอ.5 Template
มคอ.4 Template
มคอ 3 Template (05/07/2016)
มคอ 2 Template  (29/06/2016)
มคอ.2 Template-master (01/07/2016)
มคอ 02 Template  (29/06/2016)
มคอ.04 Template (11/07/2016)
แผนผังความสัมพันธ์รายวิชา icon_new
โครงสร้างหลักสูตร (ตัวอย่าง)
หมวดที่ 5 ข้อ 3 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
The translation of PYU Exit Requirements (Section 5 , Item 3) in TQF 2 (06/02/2017)
ตัวอย่าง การเขียน มคอ 2 หมวดที่ 7 (13/07/2016)

 

* หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) (22/03/2016)
– หลักสูตรไทย
1. GE_หมวดที่ 3 หลักสูตรไทย
2.Mapping GE Thai Version 02/02/2017
3. ผลการเรียนรู้ของ GE (ใส่หลัง Mapping GE)
4. ตารางเปรียบเทียบ GE หลักสูตรไทย
5. ภาคผนวก ข GE หลักสูตรไทย
6
.Mapping GE English Version 02/02/2017

      * แบบฟอร์มการเทียบเคียงรายวิชา และตัวอย่าง (15/06/2560)
         ตารางเทียบเคียงรายวิชา
ตัวอย่างตารางเทียบเคียงรายวิชา