เอกสาร/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์มและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ

  1. แบบรายงานภารกิจของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (มพย.2.9/61) AcademicWorkReportForm_2019 icon_new