บุคลากร

ผู้บริหาร

Su
ชื่อ-นามสกุล : ดร. สุชาดา  รัตนพิบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
เบอร์โทร : 053-851478 ต่อ 338
E-mail : rsuchada@hotmail.com
 Jit2
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตนธี  ริชชี่
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 053-851478 ต่อ 336
E-mail : jitnatee@gmail.com
 kanokporn2
ชื่อ-นามสกุล : ดร.กนกพร สัยยะสิทธิพานิชย์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานหลักสูตร
เบอร์โทร : 053-851478 ต่อ 340
E-mail : chensiri@gmail.com
 Aod
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ แก้วเวียงจันทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย
เบอร์โทร : 053-851478 ต่อ 337
E-mail : chiangmai947@gmail.com

 


อาจารย์/เจ้าหน้าที่

นก
อาจารย์ธันยากร ต้นชลขันธ์
มนทกาน2
ผศ.มนทกานติ์ บุญยการ
วุฒิจุฬา2
อาจารย์วุฒิจุฬา คุณพัฒน์วัฒนา
สุจิตรา
นางสาวสุจิตรา ไชยลอม
จิระวดี
นางจีระวดี โพธิเวส
ก้อย
นางสุดารัตน์ ลอยลม
มณ
นางมณฑิรา สินธูรณ์
sopit
นางโสพิศ เมืองเกียง
aoy
นางชื่นจิต  นุตคำแหง
ทัศนีย์
นางทัศนีย์ เพ็งไธสง