บุคลากร

ผู้บริหาร

Khet
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์ 
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
เบอร์โทร : 053-851478 ต่อ 335 
E-mail : khettai@hotmail.com
Su
ชื่อ-นามสกุล : ดร. สุชาดา  รัตนพิบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
         (ภารกิจมาตรฐานหลักสูตร)
เบอร์โทร : 053-851478 ต่อ 340
E-mail : rsuchada@hotmail.com
 Jit2
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตนธี  ริชชี่
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
         (ภารกิจมาตรฐานและบริหารวิชาการ)
เบอร์โทร : 053-851478 ต่อ 336
E-mail : jitnatee@gmail.com
 Jen
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์เจนศิริ จันทร์ศิริ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสหกิจศึกษา
เบอร์โทร : 053-851478 ต่อ 2161
E-mail : chensiri@gmail.com
 Aod
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ แก้วเวียงจันทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย
เบอร์โทร : 053-851478 ต่อ 337
E-mail : chiangmai947@gmail.com

อาจารย์/เจ้าหน้าที่

นก
อาจารย์ธันยากร ต้นชลขันธ์
นิรมล
นางนิลมล แกล้วกล้า
จิระวดี
นางจีระวดี โพธิเวส
สุจิตรา
นางสาวสุจิตรา ไชยลอม
รณกฤต
นายรณกฤต เฟื่องฟู
ก้อย
นางสุดารัตน์ ลอยลม
มณ
นางมณฑิรา สินธูรณ์
sopit
นางโสพิศ เมืองเกียง
aoy
นางชื่นจิต  นุตคำแหง
ทัศนีย์
นางทัศนีย์ เพ็งไธสง