การสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ/การนำเสนอผลงานฯ

  1. ประกาศ มพย เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ พ.ศ.2558
  2. แบบเสนอขอรับค่าตอบแทนการผลิตผลงานทางวิชาการ วก.18/61
  3. คำสั่งสภาที่ 18_2557 ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่บุคลากรที่ไปเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ.2557 และ คำสั่งสภา 7_2559
  4. การจัดทำเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน-ปรับปรุง 56 /(Example Teaching Doc.)
  5. แนวปฏฺิบัติการผลิตผลงานทางวิชาการประเภทตำราหรือหนังสือ (ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2559)
  6. แบบขอรับการสนับสนุนทางการเงินแก่อาจารย์ที่ไปเสนอผลงานทางวิชาการต่างประเทศ (แบบ วก 19.2/61) Reguest Form for Financial Support for Instructors’ Academic work Presentation Abroad VK19.2_Request form_Financial Support abroad
  7. แบบขอรับการสนับสนุนทางการเงินแก่อาจารย์ที่ไปเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ (แบบ วก 19.1/61) Request Form for Financial Support for Instructors’ Academic work Presentation in ThailandVK19.1_Request form_Financial Support_presentation domestic