แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการสอน และการประเมินผลงานทางวิชาการ

แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานในการประเมินผลการสอน  (ระดับคณะวิชา)

1. แบบประเมินผลการสอน

3_1A_Teaching Evaluation Form (word)  3_1A_Teaching Evaluation Form (pdf)

3_1B_Summary_Teaching Evaluation Form (word) 3_1B_Summary_Teaching Evaluation Form (pdf)

2 แบบประเมินคุณภาพหลักฐานประกอบการสอน

3_2A_Teaching Materials Evaluation (word) 3_2A_Teaching Materials Evaluation(pdf)

3_2B_Summary_Teaching Materials Evaluation1 (word) 3_2B_Summary_Teaching Materials  (pdf)

3. รายงานการประชุมอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานประกอบการสอน

แบบฟอร์มในการรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (กสอ.01)

1. กสอ.-01 แบบขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน)

1. แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย

2. แบบประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

3 แบบประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม

4.แบบประเมินคุณภาพตำรา

5.แบบประเมินคุณภาพหนังสือ

6. แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ

7.แบบสรุปผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการโดยผู้ประเมิน

8. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ

9. แบบรับรองการมีส่วนร่วม

10. หนังสือแจ้งความประสงค์รับรู้ข้อมูล