แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการสอน และการประเมินผลงานทางวิชาการ

แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานในการประเมินผลการสอน  (ระดับคณะวิชา)

1. แบบประเมินผลการสอน  icon_new

2. แบบประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน icon_new

3. รายงานการประชุมอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานประกอบการสอน

แบบฟอร์มในการรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (กสอ.01)

1. 1_กสอ. 01 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน)

1. แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย

2. แบบประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

3 แบบประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม

4.แบบประเมินคุณภาพตำรา

5.แบบประเมินคุณภาพหนังสือ

6. แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ

7.แบบสรุปผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการโดยผู้ประเมิน

8. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ

9. แบบรับรองการมีส่วนร่วม

10. หนังสือแจ้งความประสงค์รับรู้ข้อมูล