แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการสอน ระดับคณะ

แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินการสอน

1. มพย. 2.2/62 แบบประเมินการสอน  icon_new

2. มพย. 2.3/62 แบบสรุปผลประเมินการสอน icon_new

แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน

1. คำนิยามเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน แบบที่ 1 และ แบบที่ 2 icon_new

2. มพย. 2.4-1/62 แบบประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน แบบที่1 icon_new

3. มพย. 2.4-2/62 แบบประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน แบบที่ 2 icon_new

4. มพย. 2.5-1/62 แบบสรุปผลประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินการสอน แบบที่ 1 icon_new

5. มพย. 2.5-2/62 แบบสรุปผลประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน แบบที่ 2 icon_new

6. รายงานการประชุมอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน

แบบฟอร์มประเมินผลการสอน ส่วนสรุปใน กสอ.01

กสอ. 01 ส่วนที่3 แบบประเมินผลการสอน (ลงนามโดย ประธานอนุกรรมการประเมินผลการสอน) icon_new