แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารสำหรับผู้ขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

  1. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (กสอ.01 ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 สำหรับผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ)icon_new
  2. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ icon_new
  3. แบบแสดงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ icon_new
  4. คำชี้แจงการกรอกแบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ icon_new