ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องฯ


 1.ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

2. ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

Regulations and Procedures