คู่มือ /ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องฯ กับตำแหน่งทางวิชาการ


 1.  คู่มือการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ 2562

2. ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

2. ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

Regulations and Procedures