วิทยานิพนธ์

กำหนดการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ (Thesis Manual) ปี 2560

รูปแบบวิทยานิพนธ์ (Template Thesis)

การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

– กำหนดการ การค้นคว้าอิสระ

– คู่มือการค้นคว้าอิสระ (การดำเนินการให้เป็นไปเช่นเดียวกับการทำวิทยานิพนธ์ แต่กำหนดการให้ตรวจสอบแต่ละภาคการศึกษา) – Template (รุูปแบบเดียวกับวิทยานิพนธ์)

เอกสารกำกับมาตรฐานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา