หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย จะจัดพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยม ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ขึ้นในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.บุญทอง ภู่เจริญ admin ( 2023-09-19 15:13:03)

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจะโครงการแผนพัฒนาบุคลากร “งานตำแหน่งทางวิชาการสัญจร” ดยเรียนเชิญคณะวิชา นัดหมายวันและเวลาที่สะดวกในการให้งานตำแหน่งทางวิชาการไปสัญจร ติดต่อได้ที่เบอร์ภายใน 336 และ 342 admin ( 2023-09-19 15:09:32)

สำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 20-วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 โดยเป็นการประเมินแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting admin ( 2023-09-19 14:56:32)