หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี admin ( 2021-06-25 13:09:21)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับชั้น admin ( 2021-06-15 15:28:48)

แนวปฏิบัติในการจัดสอบวัดความรู้ระดับภาษาอังกฤษ (Placement Test) ประจำปีการศึกษา 2564 admin ( 2021-06-08 10:18:58)

ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดสัมมนาเรื่อง "เปลี่ยน ปรับ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้แบบออนไลน์" ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล admin ( 2021-04-22 11:03:42)

ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดอบรมเรื่อง การเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. admin ( 2021-03-25 08:48:09)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 11) admin ( 2021-03-02 15:31:13)

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการ COVID-19 ฉบับที่ 10 admin ( 2021-01-22 15:31:13)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ทุกสาขาวิชา เพื่ออำนวยความสะดวกในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป admin ( 2021-01-12 09:50:18)

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 admin ( 2021-01-06 16:06:11)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 9) admin ( 2021-01-06 16:04:24)