หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       งานจริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัยพายัพ ยังไม่เปิดรับการพิจารณาและออกหนังสือรับรอง IRB จากหน่วยงานภายนอก และในรูปแบบเต็มรูปแบบ( full board )

งานจริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัยพายัพ ยังไม่เปิดรับการพิจารณาและออกหนังสือรับรอง IRB จากหน่วยงานภายนอก และในรูปแบบเต็มรูปแบบ( full board )

     งานจริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัยพายัพ ยังไม่เปิดรับการพิจารณาและออกหนังสือรับรอง  IRB จากหน่วยงานภายนอก และในรูปแบบเต็มรูปแบบ( full board ) เนื่องจาก ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมรับการตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมในคนโดย สำนักงานจริยธรรมวิจัย วช.และ FERCIT 
 
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยเป็นอย่างยิ่ง ในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้