หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและชุดวิชาเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามแนว Outcome-based education เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา สามารถดูย้อนหลัง (Video Record) พร้อมนี้

ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและชุดวิชาเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามแนว Outcome-based education เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา สามารถดูย้อนหลัง (Video Record) พร้อมนี้

ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและชุดวิชาเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามแนว Outcome-based education เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา สามารถดูย้อนหลังได้ดัง  (Video Record) นี้