หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้จัดอบรมการจัดทำแผนการสอน (Teaching Plan Training) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 สามาถดูย้อนหลังได้ดังไฟล์แนบ พร้อมนี้ (Video Record)

ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้จัดอบรมการจัดทำแผนการสอน (Teaching Plan Training) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 สามาถดูย้อนหลังได้ดังไฟล์แนบ พร้อมนี้ (Video Record)


ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดอบรมการจัดทำแผนการสอน (Teaching Plan Training) เพื่อใช้ทดแทน มคอ.3 ในวันอังคาร์ที่ 14 มิถุนายน 2565 สามารถดูย้อนหลังได้ดังวิดีโอแนบพร้อมนี้

Attach Clip Video