หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ขยายระยะเวลาการศึกษาให้นักศึกษาทุกระดับชั้น

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ขยายระยะเวลาการศึกษาให้นักศึกษาทุกระดับชั้น

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ขยายระยะเวลาการศึกษาให้นักศึกษาทุกระดับชั้น อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019)