หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       แนวปฏิบัติการยื่นขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

แนวปฏิบัติการยื่นขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

แนวปฏิบัติการยื่นขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ