หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับชั้น

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับชั้น

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับชั้น อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19)