หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดอบรมเรื่อง การเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดอบรมเรื่อง การเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดอบรมเรื่อง "การเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ" ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. วิทยากรบรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์