หน้าหลัก      Doctor
ระดับปริญญาเอก

บัณฑิตวิทยาลัย
  1. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564)
  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

วิทยาลัยนานาชาติ
  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสันติภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

วิทยาลัยนานาชาติสำหรับสหวิทยาการ
  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564

คณะบริหารธุรกิจ 
  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)