หน้าหลัก      IRB ค่าธรรมเนียม
ข้อมูลเกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียม

  1. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2563
  1. ตารางสรุป อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยพายัพ ดังแนบ