หน้าหลัก      การติดต่อ

ติดต่องานจริยธรรมการวิจัยในคน ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ
อาคารปัญญาจารย์ ห้องPJ104 
หมายเลขโทรศัพท์ 053-851478 ต่อ 339