หน้าหลัก      IRB การติดต่อ

ติดต่อ งานจริยธรรมการวิจัยในคน ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ
อาคารปัญญาจารย์ ห้อง PJ104 
หมายเลขโทรศัพท์ 053-851478 ต่อ 339 หรือ E-mail : infoirb@payap.ac.th