หน้าหลัก      กิจกรรม (Activities)
ปีการศึกษา 2566

     งานจริยธรรมการวิจัยในคน (IRB) ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดโครงการ อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์     ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน  2566 เวลา 08.30–16.30 น. รูปแบบออนไลน์ (Online)ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์  ขัดชุ่มแสง    และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
           ลิงค์การอบรม