หน้าหลัก      IRB กิจกรรม (Activities)
ปีการศึกษา 2566
 
  1. งานจริยธรรมการวิจัยในคน (IRB) ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการจริยธรรมการวิจัยในคน ด้านสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร์ Social Science and Behavioral Science Research  (ภาษาอังกฤษ) ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ International College ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. รูปแบบ Online ด้วยระบบ Microsoft Teams Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์  ขัดชุ่มแสง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    (กิจกรรมการอบรม)
     
  2. งานจริยธรรมการวิจัยในคน (IRB) ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดโครงการ อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน  2566 เวลา 08.30–16.30 น. รูปแบบออนไลน์ (Online)ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์  ขัดชุ่มแสง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น      (กิจกรรมการอบรม)