หน้าหลัก      ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม IRB (Download Forms)
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องการพิจารณาโครงการวิจัย
          
แบบฟอร์ม (สำหรับคณะกรรมการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย)
 1. แบบประเมินโครงการวิจัยสำหรับพิจารณา-(คัดกรอง)
 1. แบบชนิดของโครงการ

    2.1 แบบประเมินโครงการวิจัยที่เข้าข่ายพิจารณาแบบยกเว้นสำหรับกรรมการผู้ทบทวน

    2.2 แบบประเมินโครงการวิจัยที่เข้าข่ายพิจารณาแบบเร่งรัดสำหรับกรรมการผู้ทบทวน

    2.3 แบบประเมินโครงการวิจัยที่เข้าข่ายพิจารณาแบบเต็มรูปแบบสำหรับกรรมการผู้ทบทวน

 1. แบบประเมินแบบพิจารณาโครงการวิจัย (ฉบับแก้ไข)

แบบฟอร์มแก้ไข (สำหรับนักวิจัย)
 1. แบบโครงการวิจัยที่ทำการปรับปรุงแก้ไข-(ตามหัวหน้างานและอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาคัดกรอง)
 2. แบบโครงการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข-(Review of Resubmitted protocols)
 3. แบบการพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารโครงการวิจัย (Review of Protocol Amendments)

แบบฟอร์ม สำหรับนักวิจัย (ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน)
 1. หนังสือนำส่งของผู้วิจัย ในการขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยพายัพ
 2. (AF 00-05) รายการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
 3. (AF 01-05) เอกสารประกอบการนำเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
 4. (AF 02-05) เอกสารรับรองการแก้ไขการสอบโครงร่าง 
 5. (AF 03-05) แบบคำขอการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
 6. (AF 04-05) เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย
 7. (AF 05-05) เอกสารแสดงความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าว
 8. (AF 06-05) เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (สำหรับผู้ปกครอง) 
 9. (AF 07-05) เอกสารแสดงความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าว (สำหรับเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 18 ปี) 
 10. (AF 08-05) เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (เด็กแรกเกิด-ต่ำกว่า 18 ปี) , (เด็กอายุ 18 ปี-20 ปีบริบูรณ์) 
 11. (AF 09-05) เอกสารแสดงความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าว เด็กอายุกว่า 18 ปี – 20 ปีบริบูรณ์
 12. (AF 10-05) แบบฟอร์มแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม
 13. (AF 01-09) แบบโครงการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาภายหลัง การปรับปรุงแก้ไข (Review of Resubmitted protocols)
 14. (AF 01-10) แบบการพิจารณาส่วนแก้ไข เพิ่มเติมเอกสารโครงการวิจัย
 15. ประวัติของผู้วิจัยหลัก
 16. ประวัติผู้วิจัยร่วม

แบบฟอร์ม (ขั้นตอนหลังได้รับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน)
 1. แบบรายงานความก้าวหน้า
 2. แบบรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย
 3. แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
 4. แบบการอุทธรณ์/ข้อโต้แย้ง/ข้อร้องเรียนผลการพิจารณาโครงการวิจัย