หน้าหลัก      ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (Download Forms)
เอกสารสำหรับการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
          ผู้ที่มีความประสงค์ยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ให้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและนำส่งเอกสารดังกล่าวได้ที่สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยพายัพ  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.0-5385-1478-86 ต่อ 339
Document, Submitted for Consideration by the Research Ethics Committee