หน้าหลัก      คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (Research Ethics Committee)

คณะกรรมการประจำและคณะกรรมการสมทบ มีหน้าที่ ดังนี้

  1. พิจารณาโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ในการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อนำเสนอในตามขั้นตอน/ลำดับ
  1. เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรอง
            (1) โครงการวิจัยแบบเต็มรูปแบบที่เข้าพิจารณาครั้งแรก
            (2) โครงการวิจัยแบบเต็มรูปแบบที่ส่งเข้ามาเพื่อพิจารณาใหม่
            (3) รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
            (4) ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
            (5) รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง
            (6) รายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย และ
            (7) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
  1. การทำหน้าที่ “กรรมการผู้ทบทวน” ในการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ

คณะกรรมการกลั่นกรอง มีหน้าที่ ดังนี้
       
        พิจารณาโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ในส่วนเกี่ยวกับการกลั่นกรองโครงการวิจัยของผู้เสนอพิจารณาฉบับภาษาอังกฤษ

คำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ

  1. คำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 90/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยพายัพ (คณะกรรมการประจำ)
  2. คำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 91/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยพายัพ (คณะกรรมการสมทบ)
  3. คำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 336/2566 เรื่องเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการรจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยพายัพ (คณะกรรมการประจำ)
  4. คำสั่งที่ 519/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยพายัพ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  5. คำสั่งที่ 552/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในคน มหาวิทยาลัยพายัพ (คณะกรรมการกลั่นกรอง) (เพิ่มเติม)