หน้าหลัก      ระเบียบ/หลักเกณฑ์/ประกาศ/แนวปฏิบัติ ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

  1. แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
  2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับบุคคลภายนอกเข้าศึกษารายวิชาร่วมกับนักศึกษาปกติ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563
  1. ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลภายนอกเข้าศึกษารายวิชาร่วมกับนักศึกษาปกติ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
  1. ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง เกณฑ์การทดสอบวัดความรู้ทางภาษาของผู้สมัครที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2564