หน้าหลัก      แบบประเมินการเรียนการสอน (ปรส.)
รายวิชาบรรยาย (Lecture Course) 
 
 1. ปรส.1 (ประเมินโดยนักศึกษา)
 2. ปรส.2 (ผู้สอนประเมินตนเอง)
 3. ปรส.3 (ประเมินโดยหัวหน้างาน/ ผู้รับผิดชอบ)

รายวิชาบรรยายออนไลน์ (Online learning Course)
 
 1. ปรส.1 (ประเมินโดยนักศึกษา)
 2. ปรส.2 (ผู้สอนประเมินตนเอง)
 3. ปรส.3 (ประเมินโดยหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบ)

รายวิชาบรรยายแบบผสมผสาน (Blended learning Course)
 
 1. ปรส.1 (ประเมินโดยนักศึกษา)
 2. ปรส.2 (ผู้สอนประเมินตนเอง)
 3. ปรส.3 (ประเมินโดยหัวหน้างาน/ ผู้รับผิดชอบ)

รายวิชาสัมมนา/ วิจัย/ ค้นคว้าอิสระ (Seminar/ Research/ Independent Studies Course) 
 
 1. ปรส.1 (ประเมินโดยนักศึกษา)
 2. ปรส.2 (ผู้สอนประเมินตนเอง)
 3. ปรส.3 (ประเมินโดยหัวหน้างาน/ ผู้รับผิดชอบ)

รายวิชาฝึกปฏิบัติ (Lab Course)
 
 1. ปรส.1 (ประเมินโดยนักศึกษา)
 2. ปรส.2 (ผู้สอนประเมินตนเอง)
 3. ปรส3 (ประเมินโดยหัวหน้างาน/ ผู้รับผิดชอบ)

รายวิชาฝึกงาน (Practicum/ Internship Course)
 
 1. ปรส.1 (ประเมินโดยนักศึกษา)
 2. ปรส.2 (ผู้สอนประเมินตนเอง)
 3. ปรส.3 (ประเมินโดยหัวหน้างาน/ ผู้รับผิดชอบ)