หน้าหลัก      แบบฟอร์ม วิทยานิพนธ์ และ การค้นคว้าอิสระ
แบบฟอร์ม (ฉบับภาษาไทย)

 1. คำร้องขอเสนอหัวข้อ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (วก.บ.1-59)
 2. แบบเสนอหัวข้อ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (วก.บ.1.1-59)
 3. แบบขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (วก.บ.2-59)
 4. ประวัติย่อ อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หรือ คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (วก.บ.2.1-59)
 5. คำร้องขอสอบโครงร่าง วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (วก.บ.3-59)
 6. แบบโครงร่าง วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (วก.บ.3.1-59)
 7. สรุปแบบรายงานผลการสอบโครงร่าง วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (วก.บ.4-59)
 8. แบบพิจารณาผลการสอบโครงร่าง วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (ก.บ.4.1-59)
 9. คำร้องขอเสนอและสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (วก.บ.5-59)
 10. แบบขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (วก.บ.6-59)
 11. สรุปแบบรายงานผลการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (วก.บ.7-59)
 12. แบบพิจารณาผลการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (วก.บ.7.1-59)
 13. แบบรายงานการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (วก.บ.8-59)
 14. คำร้องขอตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ (วก.บ.8.1-59)
 15. คำร้องขอส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (วก.บ.9-59)
 16. หนังสือยินยอมมอบลิขสิทธิ์ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้แก่มหาวิทยาลัยพายัพ (วก.บ.9.1-59)
 17. หนังสือรับรองการทำ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (วก.บ.9.2-59)

Form (English Version)

 1. wk.b.1-59
 2. wkb01_1 Topic proposal form_59
 3. wkb02 request main advisor
 4. wkb02_1 work history
 5. wkb03 request thesis proposal defense
 6. wkb03_1_thesis_proposal_form_June2016
 7. wkb04 proposal defense result summary
 8. wkb04_1 results of thesis proposal defense
 9. wkb05 request thesis defense
 10. wkb06 appoint committee
 11. wkb07 defense result summary
 12. wkb07_1 results of thesis defense
 13. wkb08 reporting publication
 14. wkb08.1_Request to approve format
 15. wkb09 request to submit final
 16. wkb09.1 copyright
 17. wkb09.2 Letter of guarantee