หน้าหลัก      แบบฟอร์ม วิทยานิพนธ์ และ การค้นคว้าอิสระ
แบบฟอร์ม (ฉบับภาษาไทย)

 1. คำร้องขอเสนอหัวข้อ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (วก.บ.1-65) / English Form-1-59
 2. แบบเสนอหัวข้อ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (วก.บ.1.1-65) / English Form-1.1-59
 3. แบบขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (วก.บ.2-65) / English Form-2-59
 4. ประวัติย่อ อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หรือ คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (วก.บ.2.1-65) / English Form-2.1-59
 5. คำร้องขอสอบโครงร่าง วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (วก.บ.3-65) / English Form-3-59
 6. แบบโครงร่าง วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (วก.บ.3.1-65) / English Form-3.1-59
 7. สรุปแบบรายงานผลการสอบโครงร่าง วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (วก.บ.4-65) / English Form-4-59
 8. แบบพิจารณาผลการสอบโครงร่าง วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (วก.บ.4.1-65) / English Form-4.1-59
 9. คำร้องขอเสนอและสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (วก.บ.5-65) / English Form-5-59
 10. แบบขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (วก.บ.6-65) / English Form-6-59
 11. สรุปแบบรายงานผลการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (วก.บ.7-65English Form-7-59
 12. แบบพิจารณาผลการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (วก.บ.7.1-65) / English Form-7.1-59
 13. แบบรายงานการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (วก.บ.8-65) / English Form-8-59
 14. คำร้องขอตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ (วก.บ.8.1-65) English Form-8.1-59
 15. คำร้องขอส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (วก.บ.9-65) / English Form-9-59
 16. หนังสือยินยอมมอบลิขสิทธิ์ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้แก่มหาวิทยาลัยพายัพ (วก.บ.9.1-65) / English Form-9.1-59
 17. หนังสือรับรองการทำ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (วก.บ.9.2-65) / English Form-9.2-59
 18. หนังสือรับรองความถูกต้อง PDF file (วก.บ.9.3-65
 19. คำร้องขอสอบประมวลความรู้ (วก.บ.10-65
 20. คำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติเพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำดุษฎีนิพนธ์ (วก.บ.11-65)