หน้าหลัก      ประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ปีการศึกษา 2558
 1. แนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชา 
 2. แนวปฏิบัติใการสมัครสอบเพื่อเทียบโอนความรู้จากการศึกษานอกระบบ
 3. นโยบายด้านการรับอาจารย์ใหม่

ปีการศึกษา 2559
 1. แนวปฏิบัติการผลิตผลงานทางวิชาการประเภทตำราหรือหนังสือ
 2. ระบบควบคุมหนี้สินของนักศึกษา

ปีการศึกษา 2561
 1. นโยบายการเปิดสอนในภาคฤดูร้อน

ปีการศึกษา 2563
 1. แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2564
 1. แนวปฏิบัติในการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test)
 2. คู่มือระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร และจัดทำหลักสูตร
 3. เกณฑ์การรับเข้านักศึกษาโดยใช้คะแนนสอบ GED ประจำปีการศึกษา 2565
 4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสอบออนไลน์ มหาวิทยาลัยพายัพ 
 5. นวปฏิบัติการยื่นขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา