หน้าหลัก      หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ระเบียบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาเอก
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564)
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสันติภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
 • วิทยาลัยนานาชาติสำหรับสหวิทยาการ
 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564

ระดับปริญญาโท
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.2564)
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 • วิทยาลัยนานาชาติสำหรับสหวิทยาการ
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564
 • วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 • วิทยาลัยดุริยศิลป์
 1. หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
 • คณะนิติศาสตร์
 1. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)