หน้าหลัก      Master Degree

บัณฑิตวิทยาลัย

 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.2564)

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

วิทยาลัยนานาชาติ

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)


วิทยาลัยนานาชาติสำหรับสหวิทยาการ

 1.   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564


วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

 1.   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)


วิทยาลัยดุริยศิลป์

 1.   หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)


คณะบริหารธุรกิจ

 1.   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

 2.   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 
คณะนิติศาสตร์

 1.   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

 2.   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)