หน้าหลัก      ระเบียบการ/หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ระเบียบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563


ระดับปริญญาเอก

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสันติภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

ระดับปริญญาโท

 • วิทยาลัยนานาชาติ
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 • วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 • วิทยาลัยดุริยศิลป์
 1. หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
 • คณะนิติศาสตร์
 1. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)