หน้าหลัก      แบบฟอร์ม Work Load / Extra Load
ภาระงาน (Work Load)
  1. แบบคำนวนภาระงานอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยพายัพ ตามคำสั่ง มพย.ที่ 461/2566 <ฉบับภาษาไทย>
  1. Form Instructor work report Payap University <461/2566>  

ค่าตอบแทน (Extra Load)
  1. แบบฟอร์มการเบิกค่าตอบแทนการสอน <แบบฟอร์ม วก.6 วก.7วก.8 วก.9 วก.10
  1. Form Teaching load of Full-time Faculty Members and Part-Time Lecturers <English>

อาจารย์พิเศษภายนอก
  1. แบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษภายนอกที่มีชั่วโมงสอนมากกว่าร้อยละห้าสิบของรายวิชา <แบบฟอร์ม Download 1>
  1. แบบประวัติและผลงานเพื่อขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษภายนอกที่มีชั่วโมงสอนมากกว่าร้อยละห้าสิบของรายวิชา <แบบฟอร์ม Download 2>

ค่าตอบแทนภาคฤดูร้อน (Extra Load Summer)
  1. แบบคำร้องขอเบิกค่าตอบแทนการสอนอาจารย์ประจำ/อาจารย์พิเศษ <ฟอร์ม Extraload-Thai-ปีการศึกษา 2565
  1. Form of Full-Time Faculty Member's Teaching Hours/Part-Time Lecturer's Teaching Hours (IC) <ฟอร์ม Extraload-English-Academic Year 2022>