หน้าหลัก      ระเบียบ/หลักเกณฑ์/ประกาศ/แนวปฏิบัติ ด้านภาระงาน
ภาระงาน

 1. ประกาศสภามหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดภาระงานและการเทียบภาระการสอนของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ
         และคณาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานอื่นๆ พ.ศ. 2559 <ประกาศ>

 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 178/2564 เรื่องให้ใช้หลักเกณฑ์ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2564 <คำสั่ง 178/2564>
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาระงาน ภาระการสอนและการผลิตผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยพายัพ
        ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของอาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2559 <ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559>

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แก้ไขแนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาระงาน ภาระการสอนและการผลิตผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยพายัพ
        ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของอาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2559 <ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560>

ค่าตอบแทนการสอน

 1. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์ที่สอนเกินภาระงาน (วก.7) / อาจารยพิเศษภายนอก (วก.8) <แนวปฏิบัติ>
 1. คำสั่ง มหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 149/2565 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษการสอน พ.ศ. 2565  <คำสั่ง 149/2565> (หลักสูตรไทยเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2565 / หลักสูตรนานาชาติ เริ่มใช้ summer/2021)


การเชิญอาจารย์พิเศษภายนอก

 1. คำสั่งอัตราค่าตอบแทนพิเศษประเภทค่าพาหนะและค่ารับรอง สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานวิชาการ
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การเชิญอาจารย์พิเศษภายนอก พ.ศ.2556

ประกาศเพิ่มเติม
 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วยอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจของบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2557 <17/2557>
 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 39/2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษการปฏิบัติงานนอกเวลาปฎิบัติงานปกติของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2560 
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง  อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจของบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยพายัพ 
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกเงินนอกงบประมาณจากบัญชีเงินรับฝากของคณะวิชาก ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560