หน้าหลัก      ข้อมูลสนับสนุน งานตำแหน่งทางวิชาการ
1. ฐานข้อมูลที่ สกอ.รับรอง (Indexed Journals)

  • ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
        1. ERIC (https://eric.ed.gov/?journals)
        2. MathSciNet (https://mathscinet.ams.org/mathscinet)
        3. Pubmed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/)
        4. Scopus (Scopus preview - Scopus - Sources)
        5. Web of Science (https://mjl.clarivate.com/home) *เฉพาะฐานข้อมูล SCIE , SSCI , AHCI เท่านั้น
        6. JSTOR Project Muse ( https://about.muse.jhu.edu/muse/journals/all/)


  • ฐานข้อมูลระดับชาติ
         1. ฐานข้อมูลระดับชาติได้แก่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index – TCI) (https://tci-thailand.org)

2. Standalone Jounals

         1.  List of standalone journals - scholarlyoa.com