หน้าหลัก      แบบฟอร์ม/แบบรายงาน/แบบประเมิน งานตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์มเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ใช้สำหรับเกณฑ์ ปี 2560)

 1. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (กสอ.01 มพย.) / กสอ.-01- Eng version
 2. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ Academic Contribution Form- Eng version
 3. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ Statement of Academic Ethics and Integrity- Eng version
 4. หนังสือแจ้งความประสงค์ เรื่อง การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพายัพ Information Request Form- Eng version
 5. แบบรายงานภารกิจของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ (มพย.2.9/61)
แบบฟอร์มเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ใช้สำหรับเกณฑ์ ปี 2565)

 1. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (กสอ.01 มพย.)
 2. แบบขอเทียบตำแหน่ง (สถาบันในประเทศ)
 3. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
 4. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 5. หนังสือแจ้งความประสงค์ เรื่อง การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพายัพ
 6. แบบรายงานภารกิจของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ (มพย.2.9/61)

แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานในการประเมินผลการสอน  (ระดับคณะวิชา)

 1. แบบประเมินผลการสอน
 2. แบบประเมินคุณภาพหลักฐานประกอบการสอน
 3. รายงานการประชุมอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานประกอบการสอน

แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน)

 1. แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
 2. แบบประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 3. แบบประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม
 4. แบบประเมินคุณภาพตำรา
 5. แบบประเมินคุณภาพหนังสือ
 6. แบบประเมินคุณภาพบทความวิชาการ
 7. แบบสรุปผล การพิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการผลิตผลงานทางวิชาการ

 1.  
 2. แบบขอรับการสนับสนุนทางการเงินแก่อาจารย์ที่ไปเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ (วก.19.2/61)
              (Request Form for Financial Support for Instructors’ Academic Work Presentation Abroad (WK.19.2/61))

 1. แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการประเภท ตำราหรือหนังสือ มหาวิทยาลัยพายัพ
 1. แบบเสนอขอรับค่าตอบแทนการผลิตผลงานวิชาการ (Payment supporting publication request form) (วก. 18/63)