หน้าหลัก      แบบฟอร์ม/แบบรายงาน/แบบประเมิน งานตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์มเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ใช้สำหรับเกณฑ์ ปี 2560)

 1. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (กสอ.01 มพย.) / กสอ.-01- Eng version
 2. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ Academic Contribution Form- Eng version
 3. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ Statement of Academic Ethics and Integrity- Eng version
 4. หนังสือแจ้งความประสงค์ เรื่อง การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพายัพ Information Request Form- Eng version
 5. แบบรายงานภารกิจของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ (มพย.2.9/65) :update10-01-2022
แบบฟอร์มเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ใช้สำหรับเกณฑ์ ปี 2565)

 1. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (กสอ.01 มพย.)
 2. แบบขอเทียบตำแหน่ง (สถาบันในประเทศ)
 3. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
 4. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 5. หนังสือแจ้งความประสงค์ เรื่อง การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพายัพ
 6. แบบรายงานภารกิจของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ (มพย.2.9/65) :update10-01-2022

แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานในการประเมินผลการสอน  (ระดับคณะวิชา)

 1. แบบประเมินผลการสอน
 2. แบบประเมินคุณภาพหลักฐานประกอบการสอน
 3. รายงานการประชุมอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานประกอบการสอน

แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน)

 1. แบบประเมินงานวิจัย (2565)
 1. แบบประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
            2.1 ผลงานเพื่ออุตสาหกรรม
            2.2 ผลงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการสอน
            2.3 ผลงานเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
            2.4 กรณีศึกษา
            2.5 งานแปล
            2.6 พจนานุกรม
            2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโน
            2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
            2.9 สิทธิบัตร
            2.10 ซอฟแวร์
            2.11 รับใช้ท้องถิ่นและสังคม
            2.12 ผลงานนวัตกรรม

 1. แบบประเมินเฉพาะด้าน
            3.1 รับใช้ท้องถิ่นและสังคม
            3.2 สร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
            3.3 ผลงานการสอน
            3.4 ผลงานนวัตกรรม
            3.5 ผลงานศาสนา

 1. แบบประเมินตำรา (2565)
 1. แบบประเมินหนังสือ (2565)
 1. แบบประเมินบทความทางวิชาการ (2565)
 1. แบบแสดงการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
 1. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ
 1. แบบสรุป แบบทั่วไป (2565)
 1. แบบสรุป แบบเฉพาะด้าน (2565)
       

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการผลิตผลงานทางวิชาการ

 1.  
 2. แบบขอรับการสนับสนุนทางการเงินแก่อาจารย์ที่ไปเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ (วก.19.1/61)
              (Request Form for Financial Support for Instructors’ Academic Work Presentation Abroad (WK.19.2/61))

 1. แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการประเภท ตำราหรือหนังสือ มหาวิทยาลัยพายัพ
 1. แบบเสนอขอรับค่าตอบแทนการผลิตผลงานวิชาการ (Payment supporting publication request form) (วก. 18/65)