หน้าหลัก      แบบฟอร์ม/แบบรายงาน/แบบประเมิน งานตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์มเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ใช้สำหรับเกณฑ์ ปี 2565)

 1. แบบฟอร์มการยื่นเรื่องเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ (Update 18-08-2566)
 1. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป / General Academic Ranking Request Form
 1. แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั่วไปโดยผู้บังคับบัญชา (กสอ.02 มพย.)
 1. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน (กสอ.03 มพย.)
 1. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านโดยผู้บังคับบัญชา (กสอ.04 มพย.)
 1. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป (update 29-06-2023)
 1. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน (ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน และผลงานนวัตกรรม)
 1. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ Statement of Academic Ethics and Integrity- Eng version
 1. หนังสือแจ้งความประสงค์ เรื่อง การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ Information Request Form- Eng version
 1. แบบขอเทียบตำแหน่ง (สถาบันในประเทศ)
 1. แบบรายงานภารกิจของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ (มพย.2.9/66)  (update12-03-2024)

แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานในการประเมินผลการสอน  (ระดับคณะวิชา)

 1. บันทึกข้อความ ขอพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอน (Update 04-08-2023)
 2. แบบประเมินผลการสอน
 3. แบบประเมินคุณภาพหลักฐานประกอบการสอน
 4. รายงานการประชุมอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานประกอบการสอน
 1. (กสอ.01 ส่วนที่ 3) แบบประเมินการสอน
แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน)

 1. แบบประเมินงานวิจัย (2565)
 1. แบบประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
            2.1 ผลงานเพื่ออุตสาหกรรม
            2.2 ผลงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการสอน
            2.3 ผลงานเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
            2.4 กรณีศึกษา
            2.5 งานแปล
            2.6 พจนานุกรม
            2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโน
            2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
            2.9 สิทธิบัตร
            2.10 ซอฟแวร์
            2.11 รับใช้ท้องถิ่นและสังคม
            2.12 ผลงานนวัตกรรม

 1. แบบประเมินเฉพาะด้าน
            3.1 รับใช้ท้องถิ่นและสังคม
            3.2 สร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
            3.3 ผลงานการสอน
            3.4 ผลงานนวัตกรรม
            3.5 ผลงานศาสนา

 1. แบบประเมินตำรา (2565)
 1. แบบประเมินหนังสือ (2565)
 1. แบบประเมินบทความทางวิชาการ (2565)
 1. แบบแสดงการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
 1. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ
 1. แบบสรุป แบบทั่วไป (2565)
 1. แบบสรุป แบบเฉพาะด้าน (2565)
       

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการผลิตผลงานทางวิชาการ

 1.  
 2. แบบขอรับการสนับสนุนทางการเงินแก่อาจารย์ที่ไปเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ (วก.19.1/61)
              (Request Form for Financial Support for Instructors’ Academic Work Presentation Abroad (WK.19.2/61))

 1. แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการประเภท ตำราหรือหนังสือ มหาวิทยาลัยพายัพ
 1. แบบเสนอขอรับค่าตอบแทนการผลิตผลงานวิชาการ (Payment supporting publication request form) (วก. 18/65)