หน้าหลัก      คู่มือ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์/ประกาศ/แนวปฏิบัติ งานตำแหน่งทางวิชาการ
การขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ระเบียบ กกอ.
 1. ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565 
 1. ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562
            - เรื่อง (เพิ่มเติม) รายชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่แตกต่างไปจากบัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่ กกอ. กำหนด


คำสั่งสภามหาวิทยาลัยพายัพ

 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 1/2566 เรื่อง ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2566  
 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 3/2560 เรื่อง ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 11/2558 เรื่อง ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพพ.ศ.2558
 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 19/2557 เรื่อง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2557 


ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัยพายัพ (กพว.)

 1. ประกาศ กพว.ที่ 3/2566 เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวข้องกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2566  
 1. ประกาศ กพว.ที่ 2/2566 เรื่อง แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนของคณาจารย์เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2566 


ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ 

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2566 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2565การผลิตผลงานทางวิชาการ

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยพายัพ
 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 9/2565 เรื่อง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 15/2562 เรื่อง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 6/2560 ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การสนับสนุนทางการเงินแก่บุคลากรที่ไปเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 7/2559 ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การสนับสนุนทางการเงินแก่บุคลากรที่ไปเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยพายัพที่ 1/2558 เรื่อง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ พ.ศ.2558
 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยพายัพที่ 18/2557 เรื่อง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การสนับสนุนทางการเงินแก่บุคลากรที่ไปเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ.2557


ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ 

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ พ.ศ.2565
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2565 
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวปฏิบัติการทำวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว พ.ศ.2564
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนของผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจอ่านและประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2559  
 1. ประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย เรื่อง แนวปฏิบัติการผลิตผลงานทางวิชาการประเภทตำรา หรือหนังสือ มหาวิทยาลัยพายัพ