หน้าหลัก      คู่มือ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์/ประกาศ/แนวปฏิบัติ งานตำแหน่งทางวิชาการ
การขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 1. คู่มือการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ 2562
 1. ระเบียบ กกอ. มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
 1. ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 1. ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562
 1. ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
 2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยพายัพที่ 19/2557 เรื่อง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2557
 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 11/2558 เรื่อง ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพพ.ศ.2558
 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 3/2560 เรื่อง ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2560

การผลิตผลงานทางวิชาการ

 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยพายัพที่ 18/2557 เรื่อง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การสนับสนุนทางการเงินแก่บุคลากรที่ไปเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ.2557
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ปรับเปลี่ยนการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาระงาน ภาระงานสอนและการผลิตผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยพายัพ ตามหลักเกณฑ์      ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2559
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2559
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาระงาน ภาระการสอนและการผลิตผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ประจำเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพายัพ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ 2559
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ พ.ศ.2563
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวปฏิบัติการทำวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว พ.ศ.2564
 1. ประกาศฝ่ายวิชาการ เรื่อง แนวปฏิบัติการผลิตผลงานทางวิชาการ ประเภท ตำราหรือหนังสือ มหาวิทยาลัยพายัพ