หน้าหลัก      ระเบียบ/หลักเกณฑ์/ประกาศ/แนวปฏิบัติ ด้านหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร

ระเบียบ/หลักเกณฑ์/คำสั่ง/ประกาศ/แนวปฏิบัติ มหาวิทยาลัยพายัพ
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ (ทั่วไป)
 1. บุคคลภายนอกที่เข้าศึกษารายวิชาร่วมกับนักศึกษาปกติ
 1. นักศึกษาเทียบโอน
 1. การกำหนดเกณฑ์ของผู้สมัครทั้งนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถยื่นผล คะแนนสอบ GED เพื่อเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผลสอบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไปและมีผลสอบจำนวน 4 รายวิชา ดังนี้ 
  1. รายวิชาภาษาอังกฤษ     อย่างน้อย 145 คะแนน
  2. รายวิชาคณิตศาสตร์       อย่างน้อย 145 คะแนน
  3. รายวิชา Social Study  อย่างน้อย 145 คะแนน   
  4. รายวิชาวิทยาศาสตร์      อย่างน้อย 145 คะแนน     
 1. นักศึกษาต่างชาติ
 1. มาตรฐานภาษาอังกฤษอาจารย์ที่รับเข้าใหม่