หน้าหลัก      ระเบียบ/หลักเกณฑ์/ประกาศ/แนวปฏิบัติ ด้านหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ


ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร


ระเบียบ/หลักเกณฑ์/ประกาศ/แนวปฏิบัติ มหาวิทยาลัยพายัพ

  1. หลักเกณฑ์ การสำเร็จการศึกษา และให้เกียรตินิยม
  1. ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2564
  1. บุคคลภายนอกที่เข้าศึกษารายวิชาร่วมกับนักศึกษาปกติ
  1. นักศึกษาเทียบโอน
  1. หลักเกณฑ์การโอนย้ายหลักสูตรภายในสถาบัน มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2564