หน้าหลัก      การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ
   ผลลัพธ์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพายัพ (update07/06/2566)  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
  1. ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพายัพ
  1. คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพายัพ
  1. แบบประเมินตนเองของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
  1. แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้สอน
  1. แบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา โดยคณะกรรมการทวนสอบ
  1. แบบสรุปรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาของหลักสูตร โดยคณะกรรมการทวนสอบ
  1. แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ
  1. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้