หน้าหลัก      มคอ.Templates

แกนธุรกิจ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(2566)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(2565)Template 

                                                                          ไฟล์ใช้สำหรับหลักสูตรที่ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565