หน้าหลัก      บุคลากร
ผู้บริหาร รายละเอียด
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงนภัส พันธ์พลกฤต
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
เบอร์โทร : 053-851478 ต่อ 335
E-mail : nongnapas1@hotmail.com 
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เขียวสะอาด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
               (ภารกิจพัฒนาศักยภาพอาจารย์)
เบอร์โทร : 053-851478 ต่อ 336
E-mail : sukanya_k@payap.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
                (ภารกิจมาตรฐานและคุณภาพหลักสูตร
                ระดับปริญญาตรี)
เบอร์โทร : 053-851478 ต่อ 346
E-mail : prapawon@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : ดร.พัชร  บุญธีราลักษณ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
                (ภารกิจมาตรฐานและคุณภาพหลักสูตร
                ระดับบัณฑิตศึกษา)
เบอร์โทร : 053-851478 ต่อ 340
E-mail :patchara.booneteerarak@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ แก้วเวียงจันทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย
เบอร์โทร : 053-851478 ต่อ 337
E-mail : chiangmai947@gmail.com
 


อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่สังกัดฝ่ายวิชาการและวิจัย

นางทัศนีย์ เพ็งไธสง อาจารย์ธันยากร ต้นชลขันธ์ อาจารย์วุฒิจุฬา คุณพัฒน์วัฒนา
นายรณกฤต เฟื่องฟู นางสาวสุจิตรา ไชยลอม นางมณฑิรา สินธูรณ์
นางสุดารัตน์ ลอยลม นางโสพิศ เมืองเกียง นางสาวชื่นจิต นุตคำแหง