หน้าหลัก      บุคลากร
ผู้บริหาร รายละเอียด
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา ทรงพระคุณ
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
เบอร์โทร : 053-851478 ต่อ 335
E-mail : swallapa@yahoo.com
 
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชตพล ชัยเกียรติธรรม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
                (ภารกิจพัฒนาศักยภาพอาจารย์)
เบอร์โทร : 053-851478 ต่อ 336
E-mail : meebearxiong@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
                (ภารกิจมาตรฐานและคุณภาพหลักสูตร
                ระดับปริญญาตรี)
เบอร์โทร : 053-851478 ต่อ 346
E-mail : prapawon@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ออมบุญ บุรุษภักดี
ตำแหน่ง : หัวหน้างานมาตรฐานและคุณภาพหลักสูตร
                ระดับปริญญาตรี
เบอร์โทร : 053-851478 ต่อ 340
E-mail : aomboonb@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภัทร กิตติวรากูล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานมาตรฐานและคุณภาพหลักสูตร
                ระดับระดับบัณฑิตศึกษา
เบอร์โทร : 053-851478 ต่อ 340
E-mail : 
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ แก้วเวียงจันทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย
เบอร์โทร : 053-851478 ต่อ 337
E-mail : chiangmai947@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์วุฒิจุฬา คุณพัฒน์วัฒนา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสหกิจศึกษาและประสานงาน
               การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ
เบอร์โทร : 053-851478 ต่อ 2161
E-mail : wutthichula_k@payap.ac.th


อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่สังกัดฝ่ายวิชาการและวิจัย

นางทัศนีย์ เพ็งไธสง
งานตำแหน่ง (โทร.342)
อาจารย์ธันยากร ต้นชลขันธ์
งาน ปรส. (โทร.345)
นางมณฑิรา สินธูรณ์
งานบัณฑิตศึกษา (โทร.341)
นายรณกฤต เฟื่องฟู
งานพิมพ์ (โทร.7654)
นางสาวสุจิตรา ไชยลอม
งานพิมพ์
นางสาวชื่นจิต นุตคำแหง
งานภาระงาน (โทร.338)
   
นางโสพิศ เมืองเกียง
งานหลักสูตร (โทร.334)
นางจิตรานันท์ หงส์ทอง
งานตำแหน่ง (โทร.336)
นางรุ่งนภา ศรีชัยวงค์
งานพิมพ์ (โทร.7654)

งานวารสาร

 
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ชลธิชา รุ่งสาตรา
ตำแหน่ง : บรรณาธิการ งานวารสาร
เบอร์โทร : 053-851478 ต่อ 344
E-mail : amija@outlook.co.th
 
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์นันทพร ผลอนันต์ 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยบรรณาธิการ งานวารสาร
เบอร์โทร : 053-851478 ต่อ 344
E-mail : nantaporn.pola@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล : นส.ธนารักษ์ ครามใส
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวารสาร
เบอร์โทร : 053-851478 ต่อ 344
E-mail : tanalux_k@payap.ac.th


งานจริยธรรมการวิจัยในคน

 
ชื่อ-นามสกุล : นายพิพัฒน์ ยอดวีระพงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานจริยธรรมการวิจัยในคน
เบอร์โทร : 053-851478 ต่อ 339
E-mail : pipat_y@payap.ac.th
 
ชื่อ-นามสกุล : นส.พรรณี หมื่นลิ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานจริยธรรมการวิจัยในคน
เบอร์โทร : 053-851478 ต่อ 339
E-mail : pannee_m@payap.ac.th