หน้าหลัก      คลังความรู้
สรุปประเด็นสำคัญ ประชุมคณะกรรมการวิชาการ


ปีการศึกษา 2558
 1. สัมมนาเรื่อง การจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Learning)
 1. คู่มือและขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

ปีการศึกษา 2559
 1. ระบบควบคุมหนี้สินของนักศึกษา
 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเบิกค่าตอบแทนภาคฤดูร้อน
 3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การประสานงานการปรับปรุงหลักสูตร
 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การประสานงานการผลิตข้อสอบ

ปีการศึกษา 2561
 1. ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายวิชาการและวิจัย

ปีการศึกษา 2562
 1. แนวปฏิบัติ การบริหารงบประมาณรายจ่าย ปีการศึกษา 2562
 2. เล่มรายงาน KM 2562

ปีการศึกษา 2563
 1. การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (26 สิงหาคม 2563)
 2. สัมมนาเรื่อง "เปลี่ยน ปรับ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้แบบออนไลน์"

ปีการศึกษา 2564
 1. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 
 2. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 (ขอไฟล์ได้ที่วิชาการ)