หน้าหลัก      คลังความรู้
สรุปประเด็นสำคัญ ประชุมคณะกรรมการวิชาการ


สรุปประเด็นรายงานการประชุม ปีการศึกษา 2557-2566


ปีการศึกษา 2565

     โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565 หัวข้อ“ขั้นตอนการเสนอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์”

    รายงานครั้งที่ 1 <26 ตุุลาคม 2565>

    รายงานครั้งที่ 2 <14 ธันวาคม 2565>ปีการศึกษา 2564
 1. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 
 1. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 (ขอไฟล์ได้ที่วิชาการ)


ปีการศึกษา 2563
 1. การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (26 สิงหาคม 2563)
 1. สัมมนาเรื่อง "เปลี่ยน ปรับ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้แบบออนไลน์"

ปีการศึกษา 2562
 1. แนวปฏิบัติ การบริหารงบประมาณรายจ่าย ปีการศึกษา 2562
 1. เล่มรายงาน KM 2562

ปีการศึกษา 2561
 1. ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายวิชาการและวิจัย

ปีการศึกษา 2559
 1. ระบบควบคุมหนี้สินของนักศึกษา
 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเบิกค่าตอบแทนภาคฤดูร้อน
 3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การประสานงานการปรับปรุงหลักสูตร
 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การประสานงานการผลิตข้อสอบ