หน้าหลัก     

ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดอบรมการชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์ทรัพยากรเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ

admin ( 2022-09-22 11:36:27)

การประชุมความร่วมมือในการจัดตั้งหลักสูตรศึกษาศาสตร์-ดนตรี ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมมาร์ธา บัทท์ มหาวิทยาลัยพายัพ

admin ( 2022-02-04 13:49:42)