หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาบุคลากร “เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมาดังรายละเอียดพร้อมนี้

ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาบุคลากร “เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมาดังรายละเอียดพร้อมนี้

สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาบุคลากร “เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” เพื่อให้คณาจารย์ได้รับความรู้และความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวิทยากร ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สายสมร ลำยอง ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อุทัย ตันละมัย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม ดร. สิงห์โต จ่างตระกูล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ร่วมกับ ระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting