หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในหัวข้อเรื่อง "การสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางสุขภาพ" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี ทับกล่ำ