หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ขึ้นในวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ขึ้นในวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในหัวข้อเรื่อง "เริ่มต้นดี..มีชัยไปกว่าครึ่ง:เทคนิคการศึกษาและหลักเกณฑ์การเขียนข้อเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม" โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช