หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดอบรมการชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์ทรัพยากรเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดอบรมการชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์ทรัพยากรเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ

-