หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทักษะทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทักษะทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทักษะทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์