ข้อมูลสารสนเทศ สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
ข้อมูลสารสนเทศ สหกิจศึกษากลุ่มภาคเหนือ
ข้อมูลสารสนเทศ สหกิจศึกษาไทยและ สกอ
ข้อมูลสารสนเทศ สหกิจศึกษานานาชาติ
ข้อมูลการจัดการความรู้ด้านสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ