เอกสาร/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์มและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ที่มาจากสถาบันอื่น

  1. การแต่งตั้งผู้ที่เคยมีตำแหน่งทางวิชาการมาก่อน
  2. แบบแจ้งรายละเอียดการดำรงตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอื่น (มพย.2.8/50)

แบบฟอร์มและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ

  1. แบบรายงานภารกิจผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพายัพ 2.9_57